Kårstämma 2017

Nu är det dags igen! Söndagen den 17 september är det kårstämma, då väljer vi en ny kårstyrelse och tar viktiga beslut om kåren.

Tid: 19:00 den 17 september
Plats: Sjöhuset
Samtliga medlemmar är välkomna!
Kaffe/te/saft samt kaka kommer att serveras.

Ingen anmälan behövs.

 

Motioner till stämman kan lämnas in av alla medlemmar.
De skall vara styrelsen tillhanda via mail:  styrelsen@lbr.nu  senast 10 september 12.00. Aktuella handlingar kommer att läggas upp på kårens hemsida senast en vecka före stämman. Kårstämman är kårens högsta beslutande organ. Alla medlemmar har rösträtt.

Stämmohandlingar

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Justering av röstlängden
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 8. Fråga om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende närmast föregående verksamhetsår.
 9. Beslut i anledning av kårens vinst enligt den fastställda balansräkningen
 10. Behandling av motioner till kårstämman
 11. Fastställande av medlemsavgift och budget för det närmast följande verksamhetsåret
 12. Val av kårordförande, vice kårordförande och kassör
 13. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 16. Val av valberedning
 17. Val av representanter i Sjöhuset ABs styrelse
 18. Stämman avslutas

Andra handlingar